Technologie inzetten voor verschillende werkgebieden

Online inzage. Meer persoonlijke benadering.

Online inzage van het dossier; het project OPEN

Vanaf 1 juli 2020 is de huisarts wettelijk verplicht inzage te geven in het medisch dossier van de patiënt. Landelijk is hiervoor het VIPP programma OPEN gestart. Rijncoepel is penvoerder voor het subsidietraject van de regionale coalitie Zuid-Holland Noord van het programma OPEN. Hierin werken de vier zorggroepen van de regio samen. De projectleiding is belegd bij Sleutelnet.
De regionale coalitie heeft voor gebruik van een patiëntenportaal gekozen om inzage in het online dossier mogelijk te maken. Voor de Rijncoepel praktijken is dit het portaal MijnGezondheid.net. Vanaf 2018 heeft Rijncoepel hierin al geïnvesteerd voor de aangesloten huisartspraktijken en apotheken.

Per 1 juli 2021 moest een volgende stap gezet in het traject van OPEN en de MEDMIJ afspraken: koppeling van het Huisartsinformatiesysteem aan een DVZA (Dienst Verlener Zorg Aanbieder) om ook online inzage mogelijk te maken via een PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Alle Rijncoepel praktijken gebruiken het HIS Medicom en de softwareleverancier heeft tijdig de koppeling met de DVZA van HINQ gerealiseerd. Deelname aan het project OPEN stelt als eis voor een deelnemersvergoeding 20% inzage van het online dossier over 12 maanden per eind 2022. Eind 2021 lag het gemiddeld percentage over alle Rijncoepel praktijken precies op 20%.

E-Health binnen de ggz-keten

De geestelijke gezondheidszorg verschuift al jaren naar een meer persoonsgerichte benadering. Hier blijken de eHealth modules van Therapieland zeer geschikt en gebruiksvriendelijk voor te zijn. Vanaf 2018 worden deze modules door de POH GGZ en eerstelijns psychologen binnen Rijncoepel ingezet als onderdeel van een ‘blended-care’ behandeling (combinatie face-to-face en online). Het gebruik van Therapieland wisselt sterk per praktijk. Niet alle POH-GGZ houden van ‘blended care’ en nu er ook andere mogelijkheden zijn om digitaal vragenlijsten uit te zetten, hebben een aantal praktijken het contract met Therapieland opgezegd.

VIPLive samenwerken

Rijncoepel heeft in 2019 het pakket VIPLive Samenwerken van Topicus gecontracteerd ter vervanging van het KIS van Vital Health. In eerste instantie is dit communicatieplatform ingezet als ‘virtueel KIS’ binnen de ketenzorg voor chronische aandoeningen. Binnen de ketenzorgtrajecten worden ook kaderartsen digitaal geconsulteerd via VIPLive.

Vanaf 2020 is de insteek verbreed naar Communicatie in de Wijk. De bredere inzet voor wijkgerichte communicatie wisselt per wijksamenwerkingsverband (WSV) , afhankelijk van het aandachtsgebied waar men de digitale communicatie wil inzetten. Er zijn bij één WSV prille stapjes gezet voor het gebruik in de ouderenzorg. Bij een ander WSV is de focus gericht op communicatie in de GGZ keten en is het VIPLive programma daar in 2021 op ingericht.

In 2021 is Rijncoepel door Zorg en Zekerheid gecontracteerd om voor de gehele regio Zuid-Holland Noord de Gecombineerde Leefstijl Interventie te organiseren en leefstijlcoaches te contracteren. Hier komt VIPLive samenwerken heel goed van pas voor verwijzingen vanuit de huisartspraktijk, communicatie met POH en patiënt, uitzetten van vragenlijsten en het declaratieproces. Gelukkige bijkomstigheid is dat vanaf 2022 alle zorggroepen VIPLive als communicatieplatform hebben aangeschaft.

Realisatie 2021

In 2021 is ingezet op de implementatie van VIPLive door het ondersteunen van de managementteams van de WSV-en bij het starten van pilots binnen hun WSV in het door hen gekozen aandachtsgebied. Implementatie blijkt een traag proces. De professionals hebben moeite met het veranderen van hun werkroutines. De hoge werkdruk door Corona liet ook weinig ruimte om open te staan voor innovatieve trajecten.