Onze werkwijze

Nieuwe uitdagingen. Slimmer organiseren. 

Terugblik op 2021

Ondanks dat we nog midden in de Corona pandemie zaten, lag de focus van de zorgverleners en daarmee van het bureau in 2021 op de multidisciplinaire zorgprogramma’s. Binnen de mogelijkheden zijn projecten weer opgepakt en hebben we nieuwe projecten geïnitieerd.

Vanuit Zorgsaam Leiden is actief contact gezocht met collega’s in de regio om tot gemeenschappelijke wijkplannen te komen. Binnen Stevenshof is volop energie gestopt in de projecten Stevenshof Vitaal en Stevit. In Noordwijk is ingezet op de fusie tussen Wantveld en Noordwijk-Binnen en zijn de contacten met het sociale domein uitgebouwd. Bij VoorZorg is na de fusie de onderlinge samenwerking en de samenwerking tussen de zorgverleners en het sociale domein geïntensiveerd.

Naast diverse projecten rondom patiëntenparticipatie, hebben we in 2021 de stap gezet om een cliëntenraad op te richten, zodat het belang van patiënten, waarvoor we het allemaal doen, binnen Rijncoepel duidelijker tot uitdrukking komt.

Onze collega’s hebben hun veerkracht getoond en zich aangepast aan de wisselende omstandigheden rondom Corona. Eind 2021 zijn we een traject gestart om hybride werken en het gebruik van Windows 365 met Teams verder vorm te geven.

Rijncoepel maakt daarnaast in de regio onderdeel uit van de alliantie OPEN, onder leiding van Sleutelnet. Landelijk gezien doet de alliantie het bovengemiddeld en zitten we binnen de norm die de overheid heeft gesteld.

Als laatste hebben we onze inbreng gehad in de fusieplannen tussen de zorggroepen Alphen op één lijn, ROHWN, Katwijk en Rijncoepel. In de zomer 2021 heeft dit geresulteerd in een beslisdocument waarin de contouren van de nieuwe regio-organisatie zichtbaar zijn geworden.

We kijken terug op een bewogen jaar, waarin zorginhoudelijk mooie stappen zijn gezet door betrokken zorgverleners en betrokken medewerkers. Dit werd expliciet zichtbaar tijdens de vernieuwde opzet van de Spiegelavond in het najaar van 2021. Onder grote belangstelling werd inhoudelijk over verschillende zorgprogramma’s gesproken en werden verbetertrajecten afgesproken. Daarnaast werd aan de hand van een casus het programma VIPLive gedemonstreerd. Een mooi voorbeeld van het kwaliteitsdenken binnen Rijncoepel!

Lex Maas
Bestuurder Rijncoepel

Vooruitkijken naar 2022

Corona is niet meer weg te denken uit ons bestaan. We zullen moeten leren leven met het virus. De crisis heeft echter wel zijn sporen achtergelaten in de zorg. Praktijken en apotheken zijn overbelast en het wordt steeds moeilijke om aan arbeidskrachten te komen.
Vanuit Rijncoepel zullen we de focus in 2022 blijven richten op de uitvoering van de zorgprogramma’s en op de versterking van de relatie tussen de WSV-en en Rijncoepel als zorggroep.

Het komende jaar wordt bepaald door een aantal ontwikkelingen.

  • Ontwikkelingen eerstelijnszorg.
  • Ontwikkelingen regionaal.
  • Ontwikkelingen Rijncoepel.

Ontwikkelingen eerstelijnszorg

Door een groter zorgaanbod en minder zorgaanbieders neemt de druk op de eerstelijnszorg toe. Daarnaast zijn er diverse programma’s om de zorg toekomstbestendig te maken. De komende jaren worden veel projecten onder het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats’ uitgevoerd. Wijkgerichte zorg, positieve gezondheid en leefstijl als medicijn zijn ontwikkelingen die moeten bijdragen aan een grotere bewustwording van gezondheid waardoor mensen langer op zichzelf kunnen blijven wonen. Digitalisering moet de zorgverlener helpen om meer werk met minder mensen te kunnen doen.

Ontwikkelingen regionaal

In 2022 wordt verder inhoud gegeven aan de vorming voor Coöperatie Rijn en Duin, de regio-organisatie waarin WSV Support, Alphen op één Lijn (AOEL), Zorggroep Katwijk en Rijncoepel per
1 januari 2023 in opgaan.

Ontwikkelingen Rijncoepel

De werkdruk in de praktijk van de bij Rijncoepel aangesloten zorgverleners en ook bij de zorgverleners in de regio neemt snel toe. De coronapandemie heeft tot een verschuiving in de arbeidsmarkt geleid, waarbij plotseling tekorten aan arbeidskrachten zijn ontstaan. Vanuit de samenwerking met de andere zorggroepen in de regio is arbeidsmarktproblematiek naar voren geschoven in de samenwerkingsagenda, zodat gezamenlijk beleid in de regio ontwikkeld wordt en de problemen aangepakt worden.

Samenvattend consolideren we het komende jaar een goede implementatie van de zorgprogramma’s en het daarbij behorende kwaliteitsbeleid. Dat doen we met ondersteuning van scholingen en adequate ICT. We anticiperen om de druk op de eerste lijn hanteerbaar te houden door onderstaande oplossingen:

  • Het slimmer organiseren van zorg, waar mogelijk met ondersteuning van ICT/e-health.
  • Het intensiveren van de samenwerking met de patiënt en het sociaal domein.
  • Meer aandacht en tijd voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Daarnaast gaan we voor een gezamenlijke regio-organisatie per 1 januari 2023.

 

Onze missie. Onze visie