Gezonde zorg, Gezonde regio

We willen de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk houden met behoud van kwaliteit. Daarom werken diverse samenwerkingspartners in de zorg in de regio Zuid-Holland Noord aan persoonsgerichte en proactieve zorg binnen Gezonde zorg en Gezonde regio (GzGr). De evaluatie van de eerste fase is in 2018 afgerond. Begin 2019 is de tweede fase van start gegaan. Het doel van deze tweede fase is het beter toepasbaar maken van de kennistechnologie in de dagelijkse zorgpraktijk en beleidsontwikkeling.

Betaalbaar. En toegankelijk.

Uit onderzoek van de Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON) blijkt dat sommige mensen geen zorg voor hart- en vaatziekten (CVRM) ontvangen na een event. En dat er een groot verschil is in hoe huisartsenpraktijken patiënten met bijvoorbeeld Pijn op de borst (POB) of Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) doorverwijzen. Dat verschil is te groot om te kunnen verklaren vanuit de verschillen in de populatie. Door slim gebruik te maken van de informatie die we al hebben kunnen we daar verandering in brengen.

Duidelijke doelen

Ons doel is te zorgen dat patiënten na een event altijd CVRM ontvangen. En dat patiënten met hart- en vaatklachten terecht worden verwezen. Zo krijgen ze eerder uitsluitsel over hun kwaal en kunnen ze – indien nodig – eerder terecht in het ziekenhuis.

Voor de patiënt heeft dit als voordeel dat hij tijdig, op de juiste manier en op de juiste plaats wordt geholpen. Verder levert het mogelijk een kostenbesparing op, doordat er minder polibezoeken nodig zijn en er daardoor minder DBC’s geopend worden.

 

Nieuwe pilots. Nieuwe vragen.

Aan deze pilots doen mee: Zorggroep Katwijk, Alphen op één lijn en Rijncoepel. In de pilots onderzoeken we de volgende onderwerpen.

  • Of we de kennisregel ‘Tussen wal en Schip’ in Medicom Smart kunnen integreren. Zo voorkomen we dat mensen die een event hebben gehad uit zorg kunnen raken.
  • Of huisartsen met behulp van beslisondersteuning de juiste mensen met POB en PAV naar het ziekenhuis verwijzen. Hiervoor wordt via Medicom een protocol aangeboden voor Pijn op de Borst (POB) en later ook voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Dit helpt de huisarts de juiste mensen met pijn op de borst en PAV naar het ziekenhuis verwijzen.
  • Of de verwijzing naar het ziekenhuis of het besluit om niet te verwijzen, terecht was. Hiervoor komt een functie in Medicom Smart, waarmee automatisch feedback wordt geven over de verwijzingen van de afgelopen periode.
  • Of deze werkwijze oplevert wat we ervan verwachten en beschikbaar kan worden gesteld aan andere praktijken in de regio. We kijken ook of en hoe deze technische toepassing gebruikt kan worden bij het onderwerp medicatiebeoordeling.

Planning

De pilots zijn inmiddels gestart en lopen tot mei 2021. Meer informatie over de pilots van Gezonde zorg, Gezonde regio