Rijncoepel. Raad van Toezicht. 

Van de Raad van Toezicht

Regionaal betrokken

Als Raad van Toezicht hebben we in 2019 natuurlijk de ontwikkelingen van de organisatie en de bijdrage aan de samenwerkingsverbanden op de voet gevolgd. Overal zagen we nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op inhoudelijk gebied zoals de Rijncoepel brede inzet van VIPLive samenwerken (zie ook de infographic). Maar ook: de implementatieplannen voor de verdere uitrol van Patiëntenparticipatie en Motivational Interviewing in het kader van persoonsgerichte zorg. Daarnaast krijgen de nieuwe initiatieven binnen de wijken steeds meer vorm en inhoud. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is het project Stevenshof Vitaal.

Vanuit het regionale samenwerkingsverband NZLO hebben de bestuurders van de deelnemende organisaties onder aanvoering van de kwartiermaker een eerste aanzet gegeven voor een verdere samenwerking. Als Raad van Toezicht vinden we deze ontwikkeling zeer belangrijk. Enerzijds zijn wij van mening dat een intensieve samenwerking de ondersteuning van de zorgaanbieders in de eerste lijn zeker kan versterken. Dit kan een positieve impuls geven aan zowel de inhoudelijk ontwikkeling, de samenwerking binnen de eerste lijn als ook aan de samenwerking met het sociale domein en de zorgaanbieders in de tweede lijn. Anderzijds zijn we trots op de multidisciplinaire ontwikkeling zoals we die samen met de aangesloten samenwerkingsverbanden hebben opgebouwd. Die ontwikkeling willen we ook voor de toekomst borgen. Kortom, deze ontwikkeling zal ook in 2020 een belangrijk deel van onze toezicht agenda gaan uitmaken.

Tot slot bedanken we graag de heer F. van Rijn die eind 2019 afscheid heeft genomen van de Raad van Toezicht na het bereiken van de maximale termijn van acht jaar.

In oktober is ‘onze’ bestuurder mevrouw I. de Weerdt door ziekte langdurig uitgeschakeld. Om de continuïteit van Rijncoepel te waarborgen tot haar terugkomst, hebben wij de heer L. Maas benoemd als bestuurder a.i.

Joost Smit
Voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Taken en bevoegdheden

De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak het toezicht houden op de besturing en het behalen van de organisatiedoelstellingen van Rijncoepel, haar samenwerkingsverbanden en de Stichting Gezondheidscentrum Stevenshof.

Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de statutaire bestuurder. De Raad van Toezicht had in 2019 maximaal vier leden.

Enkele belangrijke bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn: goedkeuring van de begroting, de jaarrekening, het strategisch beleidsplan en alle strategische besluiten van het bestuur. Selectie, benoeming, beoordeling, beloning en ontslag van de (statutair) bestuurder. Selectie en benoeming van de accountant.

De informatiebronnen bij de oordeelsvorming zijn: het beleids- en jaarplan, het jaarverslag en financieel jaarverslag, de begroting en financiële prioriteiten, de accountantscontrole, de verslaglegging van het bestuur en de periodieke financiële managementinformatie. De medische adviseur kan aanschuiven om zorginhoudelijke onderwerpen toe te lichten. De Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan de Beleidsdag op 4 juni 2019.

Rooster van aftreden per 31 december 2019

Naam Functie 1e termijn vanaf Herbenoeming d.d. Volgens rooster
aftredend d.d.
Dhr. G.J.P. Smit Voorzitter 01-04-2018 01-04-2022 01-04-2026
Dhr. H.G.M. Boersma lid 01-11-2018 01-11-2022 01-11-2026
Dhr. F.W.M. van Rijn lid 01-01-2012 01-01-2016 01-01-2020
Dhr. A.W. Warnar lid 01-05-2014 01-05-2018 01-05-2022

 

  • Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.
  • Herbenoeming is éénmalig mogelijk voor een maximale periode van vier jaar.