Over vooruitkijken naar 2020-2022

We consolideren. En anticiperen.

De komende jaren (periode 2020-2022) worden bepaald door een aantal ontwikkelingen.

• Ontwikkelingen eerstelijnszorg.
• Ontwikkelingen regionaal.
• Ontwikkelingen Rijncoepel.

Ontwikkelingen eerstelijnszorg

Door een groter zorgaanbod en minder zorgaanbieders neemt de druk op de eerstelijnszorg toe. Daarnaast zijn er diverse programma’s om de zorg toekomstbestendig te maken. De komende jaren worden veel projecten onder het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats’ uitgevoerd. Wijkgerichte zorg, positieve gezondheid en leefstijl als medicijn zijn ontwikkelingen die moeten bijdragen aan een grotere bewustwording van gezondheid waardoor mensen langer op zichzelf kunnen blijven wonen. Digitalisering moet de zorgverlener helpen om meer werk met minder mensen te kunnen doen.

Ontwikkelingen regionaal

De O&I financiering kreeg in 2019 verder vorm binnen Rijncoepel. In 2020 zal binnen regio’s zoals Leiden de samenwerking met ROHWN worden opgezocht. Hierdoor kunnen we in wijken gezamenlijk de wijkgerichte zorg inrichten. De ontwikkelingen rond NZLO kwamen eind 2019 in een stroomversnelling. De vier zorggroepen in de regio spraken de intentie uit om in 2020 te onderzoeken of één regionale zorggroep haalbaar is en of ze voldoende draagvlak kunnen vinden bij de achterban.

Ontwikkelingen Rijncoepel

De werkdruk in de spreekkamers van vooral de huisartsen neemt toe. Samen met Zorg en Zekerheid en met de regionale koepel van huisartsen gaan we de komende periode in gesprek. Hierin bespreken we op welke wijze Rijncoepel de huisartsenpraktijken kan ondersteunen en faciliteren. Zo houden we de werkdruk behapbaar in de komende jaren. Met voldoende tijd voor de patiënt. Samenvattend consolideren we de komende jaren een goede implementatie van de zorgprogramma’s en het daarbij behorende kwaliteitsbeleid. Dat doen we met ondersteuning van scholingen en adequate ICT. We anticiperen om de druk op de eerste lijn hanteerbaar te houden door onderstaande oplossingen.

• Het slimmer organiseren van zorg, waar mogelijk met ondersteuning van ICT/e-health.
• Het intensiveren van de samenwerking met de patiënt en het sociaal domein.
• Meer aandacht en tijd voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.