Over regionaal netwerk

Samen sterk. Regionale kracht.

Rijncoepel participeert in het krachtige regionale netwerk NZLO: Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken. Met als doel waar mogelijk strategische samenwerking aan te gaan op het gebied van kwaliteit, ICT en dataverwerking, overleg met derden, financiën en innovatie. Verder werkt Rijncoepel mee aan ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en Gezonde zorg, Gezonde regio. Ook onderhoudt Rijncoepel contacten met landelijke organisaties, bijvoorbeeld met InEen. Het doel van deze samenwerking? Het ophalen en delen van kennis, van elkaar leren en elkaar inspireren en uitdagen.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Rijncoepel werkt mee aan ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, een initiatief van diverse zorgpartijen dat wordt ondersteund door het Ministerie van VWS. Het dagelijks functioneren van mensen staat hierbij centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om de zorg te verplaatsen naar dichter bij mensen thuis, (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health. In de regio van Rijncoepel wordt verkend waar knelpunten zijn en waar van elkaar geleerd kan worden. In 2018 is vooral gefocust op het verzamelen van regio-informatie waarmee keuzes zijn gemaakt over de invulling van het programma in 2019.

Samenwerking in de regio: NZLO

In de tweede helft 2019 hebben de partners binnen NZLO (Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken) geconstateerd dat de netwerkorganisatie te vrijblijvend is, terwijl de behoefte aan samenwerking toeneemt. Transmurale partners vragen om robuuste afspraken in de regio, bij voorkeur met één partij. Daarnaast spelen ook landelijke trends als toename in zorgaanbod, afnemend aanbod aan zorgverleners en schaarste aan ondersteunend personeel een rol.

Deze aspecten versterken de ontwikkelingen van één regionale zorggroep in Zuid-Holland Noord. De gemeenschappelijke thema’s zijn: transmuraal aanspreekpunt, arbeidsmarktproblematiek, ICT, samenhangende bekostiging, kwaliteit, deskundigheidsbevordering en zorgvernieuwing. Eind 2019 hebben partners NZLO zich uitgesproken om in 2020 te onderzoeken of één regionale zorggroep haalbaar is.

Samenwerking Knooppunt Ketenzorg

Rijncoepel is lid van Knooppunt Ketenzorg. Rijncoepel draagt actief bij aan de ontwikkeling en evaluatie van de zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg.

De Zorgapp ZHN heeft Rijncoepel in 2019 actief gepromoot. Tweederde van de bij Rijncoepel aangesloten zorgverleners had eind 2019 een account geactiveerd.