Onze werkwijze

Nieuwe uitdagingen. Slimmer organiseren. 

Terugblik op 2020

2020 Is een jaar dat we niet snel zullen vergeten: het werd gedomineerd door de coronapandemie. De reguliere zorg kwam onder druk te staan, zo ook de eerstelijnszorg. Bij Rijncoepel kwamen de zorgprogramma’s en -projecten in de eerste maanden van de pandemie zo goed als tot stilstand. Bijeenkomsten werden digitaal, bureaumedewerkers moesten thuiswerken, e-health, waaronder digitale consulten, maakte een sterke ontwikkeling door.

Gelukkig zij we niet stil blijven staan. In 2020 participeerde Rijncoepel in het project OPEN: patiëntendossiers digitaal beschikbaar maken voor patiënten. Dit project loopt tot in 2022 door. Eind 2020 is Rijncoepel toegetreden tot de alliantie Positieve Gezondheid in de regio. Ook binnen het project ‘Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr)’ hebben de participanten niet stil gezeten. Projecten als Stevit en de Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI) hebben in 2020 door de coronacrisis vertraging opgelopen. Eind 2020 zijn de projecten weer voortvarend opgepakt.

Ook op het organisatorische vlak is er voldoende gebeurd. NZLO als netwerkorganisatie bleek niet sterk genoeg om partijen te verbinden. Vanuit de inhoud wordt de samenwerking nu gezocht via Knooppunt Ketenzorg. Binnen Voorschoten is de fusie tussen de twee wijksamenwerkingsverbanden succesvol afgerond en is wijksamenwerkingsverband VoorZorg ontstaan. Mede door de inzet van de aangesloten zorgverleners en met ondersteuning van onder andere de ketencoördinator vanuit Rijncoepel.

De wijkmanagers hebben de contacten met het sociale domein in de wijken en in de gemeenten van onze wijksamenwerkingsverbanden verstevigd en uitgebouwd. Er ontstaan mooie projecten uit deze contacten die de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de wijk kunnen vergroten.
Door de inzet van alle aangesloten zorgverleners, hun medewerkers en de medewerkers van Rijncoepel hebben we in 2020, ondanks de coronacrisis, door samenwerking de beste zorg proberen te bieden aan de inwoners in de wijken van onze wijksamenwerkingsverbanden.

Lex Maas
Bestuurder Rijncoepel

Vooruitkijken naar 2021

De coronacrisis zal ook 2021 voor een belangrijk deel domineren. Maatregelen blijven in de eerste helft van het jaar naar verwachting deels tot volledig nog van kracht. In de eerste helft van 2021 wordt ook begonnen met vaccineren van de bevolking. De huisartsen leveren een belangrijke bijdrage aan deze campagne en zij zien daardoor extra werkzaamheden op zich afkomen. Vanuit Rijncoepel zullen we de focus in 2021 richten op de uitvoering van de zorgprogramma’s en op de versterking van de relatie tussen de wijksamenwerkingsverbanden en Rijncoepel als zorggroep.

De komende jaren (2021 en 2022) worden bepaald door een aantal ontwikkelingen.

  • Ontwikkelingen eerstelijnszorg.
  • Ontwikkelingen regionaal.
  • Ontwikkelingen Rijncoepel.

Ontwikkelingen eerstelijnszorg

Door een groter zorgaanbod en minder zorgaanbieders neemt de druk op de eerstelijnszorg toe. Daarnaast zijn er diverse programma’s om de zorg toekomstbestendig te maken. De komende jaren worden veel projecten onder het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats’ uitgevoerd. Wijkgerichte zorg, positieve gezondheid en leefstijl als medicijn zijn ontwikkelingen die moeten bijdragen aan een grotere bewustwording van gezondheid waardoor mensen langer op zichzelf kunnen blijven wonen. Digitalisering moet de zorgverlener helpen om meer werk met minder mensen te kunnen doen.

Ontwikkelingen regionaal

De O&I financiering was in 2019 volledig geïmplementeerd binnen Rijncoepel. In 2020 is binnen de regio Leiden de samenwerking met ROHWN opgezocht in de vorm van een hybride model: inhoudelijk de samenwerking opzoeken op zorgverlenersniveau. Indien er projecten gefinancierd worden, zoeken ROHWN en Rijncoepel elkaar op. Hierdoor kunnen we in wijken gezamenlijk de wijkgerichte zorg inrichten. De ontwikkelingen binnen NZLO hebben niet opgeleverd wat we ervan verwachten. In het vierde kwartaal is NZLO opgeheven en is door de partners besloten om de inhoudelijke samenwerking vanuit Knooppunt Ketenzorg te zoeken.

Ontwikkelingen Rijncoepel

De werkdruk in de spreekkamers van vooral de huisartsen neemt jaarlijks toe. De coronacrisis heeft ons in 2020 andere inzichten gegeven. De druk kwam anders te liggen. Aan de ene kant werd zorg gemeden, aan de andere kant werden spreekuren anders ingericht. Vanuit Rijncoepel ondersteunen we projecten voor de wijksamenwerkingsverbanden en huisartsenpraktijken om hen slim te ondersteunen en faciliteren. Zo houden we de werkdruk voor zorgverleners behapbaar in de komende jaren. Met voldoende tijd voor de patiënt.

Samenvattend consolideren we de komende jaren een goede implementatie van de zorgprogramma’s en het daarbij behorende kwaliteitsbeleid. Dat doen we met ondersteuning van scholingen en adequate ICT. We anticiperen om de druk op de eerste lijn hanteerbaar te houden door onderstaande oplossingen:

  • Het slimmer organiseren van zorg, waar mogelijk met ondersteuning van ICT/e-health.
  • Het intensiveren van de samenwerking met de patiënt en het sociaal domein.
  • Meer aandacht en tijd voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.

 

Onze missie. Onze visie