Onze innovaties

Zorg 3.0. Persoonsgerichte zorg.

Voor Rijncoepel is zorg pas van hoge kwaliteit als deze de patiënt centraal stelt en actief betrekt bij het zorgproces. Dit vraagt om een actievere rol, met meer eigen verantwoordelijkheid van de patiënt zelf en een meer coachende rol van de zorgverlener. De afgelopen jaren zijn er binnen Rijncoepel grote stappen gezet in de richting van meer ondersteunende zelfzorg. Er zijn praktische stappenplannen gemaakt hoe je aan de slag kunt gaan met Patiëntenparticipatie en Motivational Interviewing.

Alle wijksamenwerkingsverbanden gestart met patiëntenparticipatie

In 2021 zijn alle WSV-en verder gegaan met patiëntenparticipatie. Aan de hand van het ontwikkelde stappenplan heeft ieder daar op zijn eigen manier invulling aan gegeven en heeft ervaring opgedaan. In de zomer van 2021 zijn de ervaringen en resultaten gedeeld en is de wens uitgesproken om tijdens een Rijncoepel brede inspiratiesessie ervaringen verder te delen en concrete vervolgplannen te maken met alle WSV-en.

Meepraten op meerdere niveaus

Bij Rijncoepel worden inwoners en zorggebruikers op verschillende manieren gevraagd om mee te denken. Door informatie aan te bieden via een website kun je mensen al actief laten worden. In de spreekkamer worden mensen gevraagd wat ze van een consult vinden, of waar zij behoefte aan hebben. In het kader van het project ‘Mijn diabeteszorg’ (zie paragraaf 5.4) zijn mensen met diabetes gevraagd waaraan zij behoefte hebben als het gaat om zelfmetingen en zorg op afstand. Op het niveau van het WSV wordt binnen Stevenshof Vitaal de samenwerking met de gemeente, welzijn en buurtbewoners actief opgepakt. En op het niveau van het bestuur van de WSV-en en Rijncoepel kan vanaf nu de cliëntenraad het perspectief van de patiënt in gaan brengen bij discussies en grotere projecten.

Cliëntenraad voor de wijksamenwerkingsverbanden

In de zomer van 2021 zijn er leden voor een centrale Cliëntenraad geworven, via de zorgprofessionals, en zijn er gesprekken gevoerd met kandidaten. Aan het eind van het jaar was de Cliëntenraad compleet en gingen zij van start. De Cliëntenraad bestaat uit drie leden woonachtig in Noordwijk, Voorschoten en Leiden.