Onze werkwijze

Rijncoepel. Raad van Toezicht. 

Van de Raad van Toezicht

Samenwerken op de inhoud

In mijn voorwoord van 2020 was ‘samenwerken op de inhoud’ de titel. En met deze titel begin ik ook graag weer dit voorwoord. Het staat wat mij betreft helemaal voor het functioneren en de toegevoegde waarde van Rijncoepel. Samen met de aangesloten WSV-en geven we dat vorm en inhoud.

Ook bij de gesprekken over de toekomst van de eerste lijn binnen de nieuwe regio-organisatie Rijn & Duin kiest Rijncoepel de inhoud als vertrekpunt en rode draad voor de gesprekken. De raad van toezicht onderschrijft de noodzaak om een nieuwe regio-organisatie op te richten die de WSV-en in een grotere regio ondersteunt en vertegenwoordigt.

Daarom is het ook zo belangrijk dat Rob Michielsens (huisarts) de werkorganisatie Rijncoepel is komen versterken. Met veel dank hebben we afscheid genomen van Hanneke Oltheten en Rob welkom geheten om de inhoud van de dagelijkse praktijk te verbinden met de ontwikkelingen op regio-niveau. Daarnaast heeft Wouter Dessing (apotheker) de organisatie versterkt aan de zorginhoudelijke kwaliteitskant. Zeker nu met de voorbereidingen voor de nieuwe regio-organisatie is deze inbreng vanuit de inhoud extra belangrijk.

En naast deze voorbereiding op de toekomst werden we in 2021 natuurlijk nog steeds geconfronteerd met COVID-19. Dit betekende voor alle betrokkenen weer een enorme aanslag op tijd en energie.
Desondanks zijn er in 2021 toch weer mooie stappen gezet in het verder ontwikkelen van de zorgprogramma’s en het samenwerken binnen de eerste lijn. Ook via Zoom/Teams is het mogelijk gebleken om inspirerende spiegelavonden te organiseren.

Mede namens de gehele raad van toezicht dank ik alle betrokkenen voor hun inzet en resultaten.

Joost Smit
Voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft als belangrijkste taak het toezicht houden op het behalen van de organisatiedoelstellingen van Rijncoepel die gericht is op de ondersteuning van de wsv-en. Ook is de raad van toezicht de werkgever van de statutaire bestuurder. De raad van toezicht had in 2021 vier leden.

Belangrijke bevoegdheden van de raad van toezicht zijn: goedkeuring van de begroting, de jaarrekening, het strategisch beleidsplan en alle strategische besluiten van het bestuur. Selectie, benoeming, beoordeling, beloning en ontslag van de (statutair) bestuurder. En selectie en benoeming van de accountant.

De informatiebronnen bij de oordeelsvorming zijn: het jaarplan, het jaarverslag en financieel jaarverslag, de begroting en financiële prioriteiten, de accountantscontrole, de verslaglegging van het bestuur en de periodieke financiële managementinformatie. De medisch adviseur kan aanschuiven om zorginhoudelijke onderwerpen toe te lichten. De jaarlijkse Strategische Beleidsdag (juni 2021), waaraan de raad van toezicht gebruikelijk deelneemt, heeft vanwege de coronapandemie in digitale vorm plaatsgevonden. De heren Smit en Warnar en mevrouw Goebel hebben deze bijeenkomst bijgewoond.

 

Rooster van aftreden per 31 december 2020

Naam Functie 1e termijn vanaf Herbenoeming d.d. Volgens rooster
aftredend d.d.
Dhr. G.J.P. Smit Voorzitter 01-04-2018 01-04-2022 01-04-2026
Dhr. H.G.M. Boersma Lid 01-11-2018 01-11-2022 01-11-2026
Mw. M.C. Goebel Lid 01-02-2020 01-02-2024 01-02-2028
Dhr. A.W. Warnar Lid 01-05-2014 01-05-2018 01-05-2022

 

  • Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.
  • Herbenoeming is éénmalig mogelijk voor een maximale periode van vier jaar.