Onze wijken – wijksamenwerking Voorschoten

Zorg en Welzijn. Contacten verdiepen.

Ambities 2021

De gestelde doelen voor Voorschoten in 2021 stonden in het teken van:

 • Aansluiten van de zorgprogramma`s bij het wijkmanagement. Armoede en schulden is één van de speerpunten waarbij samen opgetrokken wordt met de gemeente Voorschoten. Dit wordt ondersteund door het zorgprogramma GGZ. We integreren WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en eenzaamheid bij het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen.
 • Samen met partners ontwikkelen van een lokaal preventieakkoord. Op initiatief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten doen we dit samen met de gemeente, GGD, Stichting Voor Elkaar en vertegenwoordigers van het lokaal preventie akkoord Sport. We gaan afspraken maken op wijkniveau om de lokale problematiek zoals roken, alcohol, overgewicht en mentale gezondheid gezamenlijk aan te pakken.
 • Contacten die het wijkteam van VoorZorg zijn aangegaan worden verder verdiept en omgezet naar concrete plannen en uitvoering. De POH-GGZ jeugd, gefinancierd door de Gemeente, is inmiddels al een jaar werkzaam bij de huisartsen met een positieve evaluatie voor alle partijen.
 • ‘Welzijn op recept’ is met de stichting Voorschoten voor Elkaar geëvalueerd en functioneert in coronatijd met enige beperkingen.
 • Tussen de huisartsen, apotheek en thuiszorgorganisaties is het wondprotocol opgesteld. Nu is het wachten op een regionale implementatie. Het ‘digitaal aftekenen’ tussen apotheek en thuiszorg krijgt steeds meer vorm. Huisartsen en thuiszorg zijn bezig met het ontwikkelen van een zorgapp.
 • Ons jaarlijks terugkerend project ‘Rookvrije Generatie’ had medio september 2021 een hoogtepunt bij de landelijke campagne ‘Stoptober’. Huisarts en wethouder verzorgden de aftrap in de Wijk. Contacten met de GGD en de Gemeente zorgden voor campagnefilmpjes en POH’s verzorgden het stoppen met roken.
 • Een goed lopend project is Patiëntenparticipatie dat door eerstelijns zorgverleners wordt aangestuurd. Het is een multidisciplinaire onderzoeksmethode in samenwerking met de patiënt om te weten te komen hoe de zorg ervaren wordt. Op dit moment wordt onderzocht wat de invloed is van digitale consulten in coronatijd.

Realisatie 2021

2021 stond in het teken van het afronden van de fusie tussen WSV Voorschoten en WSV GeZond Voorschoten resulterend in WSV VoorZorg. In heel Voorschoten zijn de op kwaliteit aangesloten multidisciplinaire eerstelijns praktijken nu werkzaam in één WSV. De fusie is geruisloos verlopen, er is één MT gevormd, de zorgprogramma-groepen kregen nieuwe programmacoördinatoren, met een nieuw multidisciplinair team. Het al eerder opgerichte wijkmanagementteam is blijven bestaan.

Iedereen is met veel enthousiasme gestart. Hier mogen we trots op zijn, één eerstelijns multidisciplinair samenwerkingsverband in geheel Voorschoten. We realiseren ons dat het een groot samenwerkingsverband is (25.000 patiënten), we zullen verder moeten bouwen aan structuur en communicatie om iedere zorgverlener erbij te betrekken.

Helaas hebben we in 2021 nog veel last van Covid-19 gehad. De overleggen verliepen alleen maar digitaal, veel zorgverleners zijn ziek zijn geweest en er waren veel zieke patiënten met alle gevolgen van dien.

Wat hebben wij bereikt?

We hebben elkaar beter leren kennen binnen het samenwerkingsverband door samen o.a. zorgprogramma`s en projecten uit te voeren. In Voorschoten hebben de aangesloten eerstelijns praktijken een gezicht gekregen, er zijn aanspreekpunten gecreëerd voor zorgverleners buiten het samenwerkingsverband en voor de sociale partners. Ook naar de burgers toe vormen wij nu een entiteit.

Na een jaar van kennismaking met de sociale partners werd het dit jaar tijd om met elkaar om de tafel te gaan zitten om op verschillende terreinen in de zorg met elkaar te gaan samenwerken. Dit verliep middels overleggen of gezamenlijke projecten. We konden elkaar makkelijk vinden.

Wat hebben wij geleerd?

Het is een open deur, maar dat is samenwerken. Vanuit de eigen zelfstandige praktijk, nu samengaan voor gezamenlijke doelen in de chronische zorg en de wijk. Ook twee samenwerkingsverbanden met ieder een eigen cultuur, zijn nu één, met de neuzen meer in dezelfde richting, rondom die patiënt. Zag je elkaar eerst als concurrent, nu is het samenwerken.

Mutaties binnen het WSV:

 • 3 november 2021 fusie akte getekend, officiële oprichting van WSV VoorZorg
 • Kolijn Fysiotherapie & Shockwavepraktijk is per november 2021 aangesloten.

Ambities 2022

 • Aanstellen POH-jeugd vanuit Voorschoten voor elkaar
 • GGZ in de wijk positioneren
 • Opstarten project positieve gezondheid
 • Aanhaken bij Preventieakkoord Triple V, dat terugdringen van roken, alcohol en drugs als doel heeft