Onze zorg

Over activiteiten & resultaten.

Het vastleggen en standaardiseren van de multidisciplinaire samenwerking is beschreven in zorgprogramma’s en zorgmodules. Daarnaast vind je hierin precies wat je nodig hebt om de zorgprogramma’s uit te kunnen voeren en te kunnen sturen op kwaliteit. Ook in 2021 werd er binnen Rijncoepel gewerkt met zes grote zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg, aangevuld met drie door Rijncoepel zelf ontwikkelde zorgmodules.

Het vastleggen en standaardiseren van de multidisciplinaire samenwerking is beschreven in zorgprogramma’s en zorgmodules. Daarnaast vind je hierin precies wat je nodig hebt om de zorgprogramma’s uit te kunnen voeren en te kunnen sturen op kwaliteit. Ook in 2021 werd er binnen Rijncoepel gewerkt met zes grote zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg, aangevuld met drie door Rijncoepel zelf ontwikkelde zorgmodules.

Inhaalslag na corona zichtbaar in cijfers
Dat de coronapandemie invloed heeft gehad op de scores op indicatoren was vorig jaar duidelijk zichtbaar. Er waren meer ontregelde DM-patiënten (Diabetes Mellitus), en mensen met Astma en COPD zijn minder op controle-bezoek gekomen. In 2021 is er een inhaalslag gemaakt. De controle van de inhalatietechniek, vastleggen van het functioneren en de rookstatus van zowel COPD als astmapatiënten steeg duidelijk t.o.v. 2020. De inhaalslag gericht op patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop is ook gelukt, wat zichtbaar is in het percentage patiënten van wie de rookstatus en de nierfunctie is vastgelegd. Een gezonde leefstijl is van groot belang, dus meer aandacht voor roken is een heel mooi resultaat.

Kwetsbare ouderen beter in beeld
De populatie kwetsbare ouderen is in 2021 heel goed in beeld gekomen: als zorggroep zitten we op de streefwaarde van 10%-15% van de populatie. Dit komt mede dankzij de nieuwe POH-Kwaliteit die in 2021 is gestart en alle (13) praktijken heeft bezocht die vragen hadden over dit zorgprogramma. Met deze kwetsbare patiënten werd in 2021 weer vaker dan het jaar daarvoor een gesprek gevoerd over hun wensen rondom het levenseinde. De nieuwe indicator die kijkt naar de verrichtingen die gedeclareerd kunnen (opgenomen in S3 segment) worden nadat de speciale scholing (‘e-learning behandelwensen gesprek’) hiervoor is gevolgd laat zien dat al de helft van de praktijken op deze manier werkt. Aandacht en sturing op deze nieuwe indicator zal zorgen voor verdere kwaliteitsverbetering van het ‘behandelwensengesprek’.

Consultaties via VIPLive
Het gebruik van de consultatiefunctie in VIPLive heeft de nodige aandacht gekregen in 2021 en werd ook zichtbaar in het aantal consultatievragen. De kaderarts astma en COPD kreeg 15 keer een vraag waarbij hij (via deze functie op afstand) mee kon kijken in het dossier van de patiënt en gericht advies kon geven. Het consultatie ’team’ diabetes (bestaande uit de kaderarts diabetes en (leefstijl) apotheker van Academische Apotheek Stevenshof) kreeg 21 keer een vraag binnen. Dit ging veelal over patiënten voor wie bepaalde medicatie (GLP-1 of SGLT-2) werd overwogen.

Daling voorschrift antidepressiva
Door de nascholing rondom evaluatie en afbouw antidepressivagebruik in 2019 hoopten we een voorzichtige daling te gaan zien en dit werd werkelijkheid. In 2019 kreeg 49% van de patiënten met stemmingsklachten of een depressie een voorschrift voor een antidepressivum, in 2020 daalde dit naar 47% en in 2021 was dit nog 45%. Het percentage voorschriften voor angst bleef nagenoeg gelijk. In 2022 wordt hier verder aandacht aan geschonken via een pilot bij een WSV en tijdens een Rijncoepel-brede GGZ- bijeenkomst.

Artrose – lage rug – incontinentie
De zorgmodules die gaan over artrose aan heup of knie, lage rugklachten en incontinentie zijn relatief klein en gaan veelal over de samenwerking tussen huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist (orthopeed, uroloog/gynaecoloog. Elke zorgmodule heeft een kleine set (zelf ontwikkelde) indicatoren die inzicht geven in aantallen patiënten met de aandoening of klacht en aandeel verwijzingen naar fysiotherapeut of medisch specialist. In 2021 zijn er huisartsenpraktijken getriggerd om de reden te achterhalen van hun relatief hoge of lage percentage patiënten met artrose heup of knie en een verwijzing naar de orthopeed. Een daling in aantal verwijzingen naar de (bekkenbodem)fysiotherapeut voor incontinentie was ook een reden voor actie. Dit laat zien dat indicatoren voor de zorgmodules als informatiebron dienen om de samenwerking en werkafspraken te evalueren.